Văn bản do Tỉnh ban hành
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Việt Yên
Số lần xem: 116            Ngày đăng: 07/11/2018

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Việt Yên.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ là một trong những nhiệm vụ của Trung tâm. Ảnh: BGP/An Nhiên

Theo đó, thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Việt Yên trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị: Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Ban Quản lý di tích huyện Việt Yên.

Trung tâm tiếp nhận nguyên trạng tổ chức, biên chế, viên chức, tài sản và các nội dung khác có liên quan; tiếp tục sử dụng kinh phí đã được cấp ngân sách năm 2018 của Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Ban Quản lý di tích huyện Việt Yên.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Việt Yên; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Văn hóa - Thể thao, Phòng Thông tin - Tuyên truyền.

Biên chế sự nghiệp của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND huyện Việt Yên được UBND tỉnh giao hàng năm.

UBND huyện Việt Yên có trách nhiệm chỉ đạo bàn giao, tiếp nhận các nội dung liên quan của Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý di tích về Trung tâm và thu hồi con dấu theo quy định. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Việt Yên chấm dứt việc ký hợp đồng lao động làm chuyên môn.

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo Trung tâm bố trí việc làm cho viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo và đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện theo quy định.

Đài Truyền thanh huyện Việt Yên; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Việt Yên và Ban Quản lý di tích huyện Việt Yên chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản, tài chính và hoạt động của mỗi đơn vị theo quy định cho đến thời điểm UBND huyện Việt Yên tổ chức bàn giao.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Việt Yên bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/01/2019.

* Xem chi tiêt Quyết định tại đây./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat