Văn bản do Tỉnh ban hành
Thành lập Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên
Số lần xem: 70            Ngày đăng: 08/11/2018

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên.

Triển khai thực hiện công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp
tại địa phương là một trong những chức năng của Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện.

Theo đó, thành lập Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên trên cơ sở tổ chức lại 03 đơn vị: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện Việt Yên.

Trung tâm tiếp nhận nguyên trạng tổ chức, biên chế, viên chức, tài sản, đất đai; tiếp tục được sử dụng kinh phí đã được cấp ngân sách năm 2018 của Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông. Chuyển chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về chăn nuôi thú y và bảo vệ thực vật về Phòng Nông nghiệp và PTNT thuộc UBND huyện Việt Yên quản lý.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Việt Yên; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Chăn nuôi - Thú y; Phòng Trồng trọt - Khuyến nông.

Biên chế sự nghiệp của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND huyện Việt Yên được UBND tỉnh giao hàng năm.

UBND huyện Việt Yên có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT bàn giao, tiếp nhận tổ chức, biên chế, tài sản và các nội dung khác có liên quan của Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Trung tâm và thu hồi con dấu theo quy định.

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đồng thời bổ sung chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về chăn nuôi thú y và bảo vệ thực vật cho Phòng Nông nghiệp và PTNT; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo Trung tâm bố trí việc làm cho viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo và đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định.

Giao cho UBND cấp xã trực tiếp quản lý và thực hiện chi trả lương và các chế độ khác cho cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo bàn giao nguyên trạng tổ chức, biên chế, viên chức, tài chính, tài sản, đất đai và các nội dung khác có liên quan của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y về Trung tâm.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện theo quy định.

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Việt Yên; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Việt Yên và Trạm Khuyến nông huyện Việt Yên chịu trách nhiệm về toàn bộ về tài sản, tài chính và hoạt động của mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật cho đến thời điểm UBND huyện Việt Yên tổ chức bàn giao.

Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/01/2019.

* Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat