Chỉ đạo điều hành
Bắc Giang: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Số lần xem: 179            Ngày đăng: 09/11/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trực tại Bộ phận Một cửa
(Ảnh minh họa). BGP/An Nhiên

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Thành lập hoặc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trực tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; đầu tư trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa bảo đảm hoạt động thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tham gia kiểm soát hoạt động của Bộ phận Một của để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tăng cường ứng dụng chữ ký số, gửi nhận hồ sơ điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trong liên thông giải quyết TTHC. Ứng dụng triệt để, hiệu quả các phần mềm hỗ trợ giải quyết TTHC: Phần mềm một cửa điện tử; phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc;... Trong đó, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; lãnh đạo phòng, ban chuyên môn phải tham gia giải quyết TTHC trên phần mềm. Cuối năm 2019, 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp liên quan đến TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương; thông tin, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; không để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Xác định nguyên nhân và khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết TTHC quá hạn.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, công khai, minh bạch thông tin về TTHC, việc giải quyết TTHC; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC. Kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định.

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat